ලෙස් සමාජ ජාල අපගේ ජීවිතයේ අනිවාර්ය අංගයකි. ඒවා සන්නිවේදනය සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ, නමුත් ද හැකිය ගමනාගමනය ජනනය කරන්න ඔබේ වෙබ් අඩවියට.
හොඳින් භාවිතා කරන විට, Pinterest හැකි ඔබේ වෙබ් අඩවි තදබදය වැඩි කරන්න ඔබේ වැඩ සඳහා විශිෂ්ට ප්‍රදර්ශකයක් වන්න.

මෙම නොමිලේ නිබන්ධනයේදී, Pinterest හි ඔබගේ පළමු පියවර, අපි දකිමු:

  • වෘත්තීය Pinterest ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීම,
  • ඔබගේ පැතිකඩෙහි වින්‍යාසය,
  • වගුව සහ උප වගුව නිර්මාණය කිරීම ...

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  දින දර්ශනය | A සිට Z දක්වා සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය