සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ OpenClassrooms වාරික පුහුණුව

ඔබට ඔබේ පර්යේෂණ සහ අපේක්‍ෂිත ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කිරීමට සහ වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබට CRM (පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණය) මෙවලමක් අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් ඔබේ සියලුම විකුණුම් ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කිරීම සහ පාරිභෝගික සහ අනාගත පැතිකඩ වෙත ප්‍රවේශය (පාරිභෝගික සහ අනාගත දත්ත සමුදායන් ලෙසද හැඳින්වේ).

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න→