සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ OpenClassrooms වාරික පුහුණුව

සෑම දිනකම නව තර්ජන සහ අවදානම් ඔබගේ දත්ත සහ පද්ධති වලට තර්ජනය කරයි. මෙය වළක්වා ගැනීම සඳහා, ඔබ මෙම දුර්වලතා සක්‍රියව නිරීක්ෂණය කළ යුතුය, තොරතුරු රැස්කර විවිධ සේවකයින්ට දැනුම් දිය යුතුය.

ඔබ නිකුත් කරන තොරතුරු සමඟ සැමවිටම එකඟ නොවන සේවකයින්, සංවිධානයේ අනෙකුත් සාමාජිකයින්, කළමනාකරුවන් සහ නියාමකයින් ඇතුළු බොහෝ පාර්ශවකරුවන් සමඟ ඔබට සන්නිවේදනය කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. එබැවින් ඔබ ඔවුන්ගේ දත්ත සහ පද්ධතිවල අඛණ්ඩතාව සහතික කරන තොරතුරු ඔවුන්ට සැපයිය යුතුය.

මෙම පා course මාලාවේදී, ඔබ හඳුනාගැනීමේ වැඩසටහන් සැකසීමට සහ දුර්වලතා ඵලදායී ලෙස හඳුනා ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇත. තොරතුරු සුරක්ෂිතභාවය සහතික කිරීම සඳහා පාර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කර ගන්නේ කෙසේද සහ විශේෂඥයින් මත මෙහෙයුම් පාලනය සිදු කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න→

කියවන්න  සබැඳි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ධනයක් උපයා ගන්නේ කෙසේද?