වඩ වඩාත් සැලකිය යුතු සයිබර් තර්ජනයට මුහුණ දෙමින්, ප්‍රංශ ආර්ථික හා සමාජ දේහය ආරක්ෂා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ප්‍රංශ රිලාන්ස් හරහා, සයිබර් ප්‍රහාර වලදී සහාය සහ උපදෙස් ලබා දෙන කලාපීය සයිබර් සිද්ධි ප්‍රතිචාර මධ්‍යස්ථාන නිර්මාණය කිරීමට ANSSI සහාය දක්වයි. මෙම ව්‍යුහයන්ගේ වේගවත් සංවර්ධනයට සහාය වීම සඳහා ඉන්කියුබේෂන් වැඩසටහනක් දියත් කරයි: කලාප 7ක් දැනටමත් එයින් ප්‍රතිලාභ ලබයි.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  යුරෝපීය පෘතුගීසි ආරම්භක පාඨමාලාව