සති 4ක් පුරා, පැමිණ ධාන්‍ය ගබඩා කිරීමේ අවදානම් කළමනාකරණයේ අභියෝග පිළිබඳව පුහුණු වන්න. අවදානම් වැළැක්වීමේ ප්‍රවේශයක් සැකසීමේ වැදගත්කම ඔබට වැටහෙනු ඇති අතර, මෙම විශේෂිත පරිසරය තුළ ඇති ප්‍රධාන අවදානම් හඳුනා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ ක්‍රීඩකයින් විසින් නිර්මාණය කර ඇත: වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින්, කෘෂිකාර්මික සමාජ ආරක්ෂණ නියෝජිතයින්, සමාගම් සේවකයින්, ගුරුවරුන්, අවදානම් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් සහ පුහුණුකරුවන්, මෙම MOOC මඟින් වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ මාතෘකා පිළිබඳ ඔබේ දැනුම පොහොසත් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  වෙනත් සතුන් සමඟ ජීවත් වීම