මෙම නිදහස් නිබන්ධනය පියවරෙන් පියවර පැහැදිලිව පැහැදිලි කරයි IF ශ්‍රිතයක් රචනා කරන්නේ කෙසේද?.
මෙම නිබන්ධනය “IF ශ්‍රිතය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද සහ ප්‍රශස්ත කරන්නේ කෙසේද” යන සම්පූර්ණ පා course මාලාවේ කොටසකි.
සරල, පැහැදිලි භාෂාව සෑම කෙනෙකුටම ලබා ගත හැකිය.

මම තවමත් පවතී අන්යෝන්ය ආධාර විවේකාගාරය මෙම පා .මාලාව පිළිබඳව ඔබට ඇතිවිය හැකි ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීමට.