මෙන්න ඔබේ කාලය නාස්ති නොකරන විනාඩි දහයක්. පවර්පොයින්ට් 2019 හි ස්ලයිඩයක සහ විනිවිදක කොටසක විශාලන භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. ඔබේ ඉදිරිපත් කිරීම ක්ෂණිකව වෘත්තීය පෙනුමක් ලබා දෙන අතිශය ප්‍රබල බලපෑමක්. සමත් වීමෙන් ඔබට මූලික අංග කිහිපයක් දැකීමට හෝ නැවත පරීක්ෂා කිරීමට හැකි වේ. විනිවිදකයක් එක් කිරීම, අයිකනයක් ඇතුළු කිරීම හෝ රූපයකින් පසුබිම ඉවත් කිරීම වැනි. ඔබේ සබයට ඇති බලපෑම සහතික කෙරේ. 

 

කියවන්න  Excel දත්ත විශ්ලේෂණය: 'Excel' සමඟ දත්ත විශ්ලේෂණය කරන්න