මිනිත්තු පහළොවකටත් අඩු කාලයකදී ඔබ සුපිරි පරලැක්ස් බලපෑමක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රම ලබාගෙන ඇත. පියවරෙන් පියවර, පවෙපොයින්ට් හි රූපයක් අනුපිටපත් කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ කතුවරයා සමඟ දකිනු ඇත. කණ්ඩායම් වස්තු, පසුබිමේ වර්ණ ශ්‍රේණියක් භාවිතා කිරීම. විවිධ යතුරුපුවරු යතුරු හැසිරවීම මෙන්ම. ඔබගේ පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම්වල වෙනත් මට්ටමකට ඔබව ගෙන යන වීඩියෝවක්…. 

කියවන්න  MOOC උන් කලා හදන්නේ