විස්තර

මෙම පා course මාලාවේදී, ඔබ කාලයන් ඥානවන්තව භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇත. මෙය හැඳින්වේ: කාලයෙහි වටිනාකම ඉගෙන ගැනීම.

කරුණාකර සටහන් කරන්න, මෙය සංයෝජන පාඨමාලාවක් නොවන අතර එය විශේෂිත පුහුණුවේ විෂය වේ. ඔබ තවමත් ක්‍රියා පද සංයෝජනය කර නොමැති නම්, “ප්‍රංශ භාෂාවෙන් ක්‍රියා පද ඒකාබද්ධ කරන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීම” පුහුණුවෙන් ආරම්භ කිරීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  ඔබේ මුදල් කළමනාකරණය කරන්න