ප්‍රගතිශීලී විශ්‍රාම ගැනීම: අර්ධකාලීන ක්‍රියාකාරකමක් සපයන පුද්ගලයා

ප්‍රගතිශීලී විශ්‍රාම ක්‍රමය පහත සඳහන් කොන්දේසි සපුරාලන සේවකයින් සඳහා විවෘත ය:

කම්කරු සංග්රහයේ L. 3123-1 වගන්තියේ අර්ථය තුළ අර්ධකාලීනව වැඩ කිරීම; නීත්‍යානුකූල අවම විශ්‍රාම වයස (62 ජනවාරි 1 හෝ ඊට පසු උපත ලැබූ රක්ෂිත පුද්ගලයින් සඳහා අවුරුදු 1955) අවුරුදු 2 ට අඩු වීමට නොහැකිව වසර 60 කින් අඩු කර ඇත; වයස්ගත රක්ෂණයේ කාර්තු 150 ක කාලසීමාවක් සහ ඊට සමාන ලෙස පිළිගත් කාල සීමාවන් යුක්ති සහගත කරන්න (සමාජ ආරක්ෂණ කේතය, කලාව. එල්. 351-15).

මෙම ක්‍රමය මඟින් විශ්‍රාමික විශ්‍රාම වැටුපෙන් කොටසක් ප්‍රතිලාභ ලබන අතරම අඩු ක්‍රියාකාරකම් කිරීමට කම්කරුවන්ට ඉඩ ලබා දේ. විශ්‍රාම වැටුපෙහි මෙම කොටස අර්ධකාලීන රැකියාවේ කාලසීමාව අනුව වෙනස් වේ.

සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණ නම්, කම්කරු නීති සංග්‍රහයේ අර්ථය තුළ, අර්ධකාලීන, කෙටි සේවා කාලයක් ඇති සේවකයින් ලෙස සැලකේ:

නීත්‍යානුකූල කාලසීමාව සතියකට පැය 35 ක් හෝ සාමූහික ගිවිසුමක් (ශාඛා හෝ සමාගම් ගිවිසුම) මගින් නියම කර ඇති කාල සීමාව හෝ කාල සීමාව පැය 35 ට අඩු නම් ඔබේ සමාගමට අදාළ සේවා කාලය දක්වා; එහි ප්‍රති ing ලයක් වශයෙන් මාසික කාල සීමාව දක්වා,