මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

ප්‍රගතිශීලී විශ්‍රාම ගැනීම ඔබට අර්ධකාලීනව වැඩ කිරීමට සහ ඔබේ විශ්‍රාම වැටුපෙන් කොටසක් ලැබීමට පටන් ගැනීමට ඉඩ සලසයි. ඔබගේ සේවා කාලය ස්ථාවර දින වලින් නියම කර ඇත්නම්, ඔබ වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි නම් සහ අවම වශයෙන් කාර්තු 150 ක් දායක වී ඇත්නම්, පැය ගණනින් කාල සීමාව නියම කර ඇති සේවකයින් මෙන් ඔබට දැන් එයට හිමිකම් ඇත. මෙම පද්ධතිය වැඩ කරන කාලය නිර්වචනය කළ නොහැකි සේවකයින් සඳහා සහ ස්වයං රැකියාලාභීන් සඳහා ද නියම කර ඇත.

කියවන්න  2020 දී ටික්ටොක් විශේෂ Exp යෙකු වන්නේ කෙසේද