මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

ඔබට පුහුණු ගිණුමක් ඇති අතර ඩිජිටල් වෘත්තීන්හි පුහුණුවීමට අවශ්‍යද? ඔබගේ පුද්ගලික පුහුණු ගිණුම (CPF) සමඟින්, ඔබට දැන් රාජ්‍ය අරමුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස ප්‍රංශය නැවත ආරම්භ කිරීමසීපීඑෆ් සඳහා අතිරේක අයිතිවාසිකම් සඳහා දායකත්වයක් ස්ථාපිත කර ඇත. සමඟ කාරණය සේවාව- Public.fr.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  යුරෝ 1000 ක් ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේද?