මේක නොමිලේ එක්සෙල් නිබන්ධනය, අ වීඩියෝ, අපි යනවා අපගේ පළමු එක්සෙල් වගුව එකට සාදන්න ! තීරු ඇතුළු කිරීම සහ මකා දැමීම, උස සහ පළල ගැලපීම, ප්‍රමාණය සහ අකුරු වෙනස් කිරීම මෙන්ම මායිම් සෑදීම දෛනික චර්යාව බවට පත්වනු ඇත!

ශ්‍රේෂ් greatest තම ආරම්භකයින් සඳහා වෙන් කර ඇත, මෙය නොමිලේ නිබන්ධනය තුළ සංකීර්ණ කිසිවක් නොමැති බව ඔබට ඔප්පු වනු ඇත එක්සෙල් වගුවක් නිර්මාණය කිරීම !
Ce නොමිලේ නිබන්ධනය ගවේෂණය කිරීමට ද අවස්ථාවක් වනු ඇත ඔබේ පළමු සූත්‍ර සහ ඔබේ පළමු එක්සෙල් සටහන ! නියැදි ගොනුව පාඨමාලාව සමඟ සපයා ඇත.

හොඳ නිබන්ධනයක්!