21 නොවැම්බර් 2019 වෘත්තීය පුහුණු ලෝකයේ ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. දැන් සහ මගේ පුහුණු ගිණුමට ස්තූතියි, ඔබ: සේවකයින්, සිවිල් සේවකයින් හෝ රැකියා සොයන්නන්, ඔබේ වෘත්තීය දිශානතියේ එකම ස්වාමිවරුන් වේ.

ප්‍රතිසංස්කරණ අවබෝධ කර ගැනීම

ඔබගේ සීපීඑෆ් ශේෂය ගැන දැනගන්න, අයදුම්පත බාගත කරන්න, පුහුණු පා course මාලාවක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න. ඔවුන්ව සොයන්න ප්‍රමාදයකින් තොරව!

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →