මාතෘ නිවාඩු වල නෛතික කාලය

ගර්භනී රැකියාවල නියුතු කාන්තාවන්ට ප්‍රතිලාභ ලැබේ මාතෘ නිවාඩු අවම වශයෙන් සති 16 ක්.

මාතෘ නිවාඩු කාලය අවම වශයෙන්:

දරු ප්රසූතියට පෙර සති 6 ක් (උපතට පෙර); පශ්චාත් ප්‍රසව නිවාඩු සඳහා සති 10 ක් (උපතින් පසු).

කෙසේ වෙතත්, මෙම කාලය රඳා පවතින්නේ යැපෙන දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව සහ නූපන් දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව අනුව ය.

මාතෘත්වය: රැකියා තහනම

ඔව්, සමහර කොන්දේසි යටතේ, ඔබට පිළිගත හැකිය ...