විස්තර

මිනිත්තු කිහිපයකින් වෙළඳ නාමයක් සාර්ථකව නිර්මාණය කිරීමට සහ ඔබේ පළමු ගනුදෙනුකරුවන් සොයා ගැනීමට ආරම්භකයින් විසින් සකස් කරන ලද මෙවලම් භාවිතා කරමින් ඔබේ වෙළඳ නාම ප්‍රතිරූපය ඉතා ඉක්මණින් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත!

පුහුණුව අවසානයේදී, ඔබ දැන ගනු ඇත:

- ලාංඡනයක් සාදන්න

- ඔබේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා නම් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න

- INPI සමඟ එහි ඇති බව පරීක්ෂා කරන්න

- ග්‍රැෆික් ප්‍ර ter ප්තියක් සාදන්න