ඔබේ අධ්‍යයන, පුහුණුව හෝ වෘත්තීය කටයුතු සඳහා ඔබේ අවසර පත්‍රය අවශ්‍යද? එයට මුදල් යෙදවිය යුතු ආකාරය සොයා ගන්න!

සංචලතාව යනු වෘත්තීය ඒකාබද්ධතාවය සඳහා සැබෑ ගැටළුවකි: සමහර ප්‍රදේශවල රියදුරු බලපත්‍රය සැබෑ වැඩ බලපත්රයකි, විශේෂයෙන් යෞවනයන් සඳහා. ඔබේ රියදුරු බලපත්‍රයට මුදල් යෙදවීමට උපකාරී වන විසඳුම් සහ රාජ්‍ය ආධාර ගැන සොයා බලන්න.

1 ජනවාරි 2019 සිට වැඩිහිටි ආධුනිකයින්ට යුරෝ 500 ක රාජ්‍ය ආධාරයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකිය ඔවුන්ගේ රියදුරු බලපත්‍රයට මුදල් යෙදවීමට. ආධුනිකයින් සඳහා බී රියදුරු බලපත්‍රය සඳහා මූල්‍ය ආධාර ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල.

රියදුරු බලපත්‍ර විභාගයට (කේත සහ රියදුරු පාඩම්) අරමුදල් සැපයීම සඳහා ඔබේ පුද්ගලික පුහුණු ගිණුම (CPF) භාවිතා කිරීම සලකා බලන්න.
එයින් ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ දෙදෙනාම කළ යුත්තේ:

බලපත්රය ලබා ගැනීම වෘත්තීය ව්යාපෘතියක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හෝ ගිණුම් හිමියාගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ ආරක්ෂාව ප්රවර්ධනය කිරීමට දායක වේ; සහ ගිණුම් හිමියා ඔහුගේ බලපත්‍රය අත්හිටුවීමට හෝ බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීම තහනම් කිරීමට යටත් නොවන බව (මෙම වගකීම අදාළ පුද්ගලයාගේ ගෞරවය පිළිබඳ සහතිකයක් මගින් සනාථ කරනු ලැබේ).
ආවරණය කිරීම සඳහා, මෙම සූදානම අනුමත ආයතනයක් විසින් සැපයිය යුතුය