මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

1 ජනවාරි 2022 වන දින වන විට, පොදු කාර්ය තුනෙහි (රාජ්‍ය, රෝහල් සහ ප්‍රාදේශීය) රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා අවම වැටුප් දර්ශකය අවම වැටුප් මට්ටම දක්වා ඉහළ නංවනු ලැබේ. මෙම වැඩිවීම ඇතැම් නියෝජිතයින්ගේ වැටුප් අවම වැටුප් මට්ටමට වඩා පහත වැටීම වළක්වයි. ඇතැම් C කාණ්ඩයේ නියෝජිතයින්ගේ මාසික වේතනය මේ අනුව €14 කින් පමණ වැඩි වනු ඇත. හි ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නියෝගයකි නිල ජර්නලය 23 දෙසැම්බර් 2021 රාජ්‍ය සේවයේ අවම වැටුප ඉහළ නංවයි.

කියවන්න  ඔත්තු සේවයේ ඉහළම පන්තියේ SA වන්න