මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

සමාගම පැහැර හැරීමකදී සේවක වන්දි ගෙවීම AGS දායකත්වය (වැටුප් ඇපකර රක්ෂණය) සහතික කරයි. 9 දෙසැම්බර් 2020 වන දින එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ රැස්වීමෙන් අනතුරුව, 1 ජූලි මස 2017 වන දින සිට අදාළ අනුපාතය පවත්වා ගැනීමට AGS තීරණය කළේය ...

කියවන්න  වචනයේ අන්තර්ක්‍රියාකාරී ආකෘති