2025 දක්වා නොමිලේ Linkedin ඉගෙනුම් පුහුණුව

ඔබට ක්‍රමලේඛනය ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, මෙම පා course මාලාව ඔබ සඳහා වේ. සංවර්ධකයා ඔබට ඕනෑම පරිගණක භාෂාවකින් වැඩසටහන් කිරීමට උගන්වනු ඇත. මූලික සංකල්පවල විවිධ උදාහරණ භාවිතා කරමින් ඔබේ පළමු කේතය ලියන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. විශේෂයෙන්ම, දත්ත ගබඩා කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා විචල්යයන් භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. ඔබ කොන්දේසි එකතු කරන ආකාරය, මෙහෙයුම් නැවත කිරීමට ලූප භාවිතා කරන ආකාරය සහ කේතය නැවත භාවිතා කිරීමට සහ සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීමට කාර්යයන් භාවිතා කරන ආකාරය ඉගෙන ගනු ඇත.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න→