විකිණීම කලාවක් හෝ විද්‍යාවක්ද?

ආරම්භක අවධියේදී නව විකුණුම් පැතිකඩක් මතුවීමට පටන් ගෙන ඇත, කාර්යක්ෂමතාව ලබා ගැනීම සඳහා මෙවලම් භාවිතා කරන දෙමුහුන් හැකර්, බලපෑම ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලි සහ ඔහුගේ සංවෘත කිරීම් වේගවත් කිරීම සඳහා සංජානන සහ චර්යාත්මක නැඹුරුව.

මගේ පුද්ගලික වෙබ් අඩවියෙන් තවත් නොමිලේ අන්තර්ගතයන් සොයා ගන්න…

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න →