මෙම මුද්‍රණය අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ 21/01/2024 දින ය.

මෙම වෙබ් අඩවියේ හිමිකරු වන්නේ:

comme-un-pro.fr
.
ප්රංශය
විද්යුත් තැපෑල : 
දුරකථන අංකය:.

Comme-un-pro.fr හි නෛතික නියෝජිතයන්:

ට්‍රැන්ක්විලස් –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. සාමාන්ය

පාරිභෝගික බේරුම්කරණ මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ ඇති ආරවුල් විසඳීමේ ක්‍රියාවලියට සහභාගී වීමට අපි කැමැත්තෙන් හෝ බැඳී නොසිටිමු.

2. ජර්මානු නීතියට අනුව පහත තොරතුරු අනිවාර්ය වේ.