ටැගය: පුද්ගලික හා වෘත්තීය සංවර්ධන නිදහස් පුහුණුව

මාකස් ඕරේලියස්ගේ සම්භාව්‍ය “මා සඳහා වූ සිතුවිලි” සොයා ගන්න

මාකස් ඕරේලියස්ගේ ස්ටොයික්වාදය පිළිබඳ හැඳින්වීම "මා සඳහා වූ සිතුවිලි" කෘතියකි...

තව දුරටත් කියවන්න

ප්රධාන පිරිවැය ගණනය කිරීම: කාර්ය සාධනය සඳහා යතුර

පරිපූර්ණත්වයට ප්‍රධාන පිරිවැය ගණනය කිරීම් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කර ගැනීම...

තව දුරටත් කියවන්න
පැටවීම

පරිවර්තනය

පරිවර්තනය