සරල තැන්පතු ඉල්ලීමේ ලිපිය
ටැබ් එකට යන්න Fichier මුද්‍රණය කිරීමට ඔබේ ලේඛනයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ.