විස්තර

මෙම පා course මාලාවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු "බිංදු දැමීම: වෘත්තීය සාප්පු සවාරි ගබඩාව".

මෙම පුහුණුව අවසානයේදී, ඔබ Shopify පරිසරය මනාව ප්‍රගුණ කරන අතර ඔබේ පළමු අලෙවිය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසමින් A සිට Z දක්වා වෘත්තීය වෙළඳසැලක් ගොඩනගා ගැනීමට ඔබට හැකි වනු ඇත. ඊට අමතරව, ඉතා වෘත්තීය විදැහුම්කරණයක් ලබා ගැනීම සඳහා මෙම පුහුණුව අතරතුර ඔබට ගෙවන තේමාවක් ($200) පිරිනමනු ලැබේ.

ගබඩාව නිර්මාණය කිරීමේ සිට, වින්‍යාසය දක්වා, නිෂ්පාදන එකතු කිරීම සහ ඔබේ වෙළඳසැලේ සැලසුම හරහා සියල්ල විස්තරාත්මකව විස්තර කෙරේ.