විස්තර

මෙම පා course මාලාවේ අරමුණ වෙළඳ හා වෙළඳපල මූල්‍ය ලෝකයේ ඔබේ පළමු පියවර ගැනීමට සහ ඔබේ පුද්ගලික ගිණුම සඳහා වෙළඳාම් කිරීමට හැකි වන පරිදි පළමු පදනම් ලබා ගැනීමට ඔබට ඉඩ දීමයි. මීට අමතරව, මෙම පා course මාලාව මඟින් මෙම සිත් ඇදගන්නාසුළු පරිචය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් ලබා ගැනීමටත්, සමාජ ජාලවල වෙළඳාම ගැන කතා කරන පුද්ගලයන්ගේ විවිධ වචනවල රූප තැබීමටත් ඔබට ඉඩ සලසයි.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  පිළිකා රෝග විනිශ්චය උපාය මාර්ග