දොට්ට දැමීම: අර්ථ දැක්වීම

දොට්ට දැමීමේ ආකාර දෙකක් තිබේ:

විනය දොට්ට දැමීම; සංරක්ෂණාගාර දොට්ට දැමීම.

විනය දොට්ට දැමීම විනය සම්බාධකයකි. රැකියා කොන්ත්රාත්තුව දින කිහිපයක් අත්හිටුවා ඇත. සේවකයා රැකියාවට නොපැමිණෙන අතර ඔහුට වැටුප් ගෙවනු නොලැබේ.

එවැනි තත්වයක් තුළ, දොට්ට දැමීමේ ආරම්භක හා අවසන් දිනය ඇතුළත් විය යුතුය.

ආරක්ෂිත දොට්ට දැමීම මඟින් අවසාන සම්බාධක අපේක්ෂාවෙන් සිටින රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව වහාම අත්හිටුවීමට ඉඩ ලබා දී ඇති අතර, එම ක්‍රියා පටිපාටියට යම් කාලයක් අවශ්‍ය වේ.

සංරක්ෂණ දොට්ට දැමීම හා විනය දොට්ට දැමීම

සංරක්ෂණාගාර දොට්ට දැමීමේ ප්‍රති result ලය විය හැක්කේ:

සේවකයාගේ වැරදි හැසිරීම (අනතුරු ඇඟවීම යනාදිය) ඒත්තු ගැන්වීමෙන් පසුව හෝ සම්බාධක පැනවීමකින් තොරව සැහැල්ලු සම්බාධක ගැනීම; විනය දොට්ට දැමීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීම (අනිවාර්යයෙන්ම සමාන කාල සීමාවක් නොවේ); වඩා දැඩි සම්බාධක ගැනීම: විනය මාරු කිරීම, පහත් කිරීම හෝ සේවයෙන් පහ කිරීම.

ඔව්, ඔබට සංරක්ෂණ දොට්ට දැමීමක් විනය දොට්ට දැමීමක් බවට පත් කළ හැකිය.

සේවකයා සේවයේ යොදවා තිබියදී විනය දොට්ට දැමීමක් සම්බාධකයක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමට ඔබට තීරණය කළ හැකිය