වර්ගය: වෘත්තීය සංවර්ධනය

අවිනිශ්චිතතාවයෙන් කළමනාකරණය: අනපේක්ෂිත දෙසට ගමන් කිරීම

අවිනිශ්චිතතාවය හීලෑ කිරීම: MOOC "අවිනිශ්චිතතාවයේ කළමනාකරණය", අනපේක්ෂිත දේ සඳහා මාලිමා යන්ත්‍රයක්...

තව දුරටත් කියවන්න
පැටවීම

පරිවර්තනය

පරිවර්තනය