ජ්‍යෙෂ් executive විධායක: අර්ථ දැක්වීම

ජ්‍යෙෂ් executive විධායක නිලධාරියෙකු ලෙස සැලකීමට නම්, සේවකයාට වැදගත් වගකීම් සහිතව ආයෝජනය කළ යුතුය:

ඔවුන්ගේ කාලසටහන සංවිධානය කිරීමේදී විශාල ස්වාධීනත්වයක්; බොහෝ දුරට ස්වාධීන තීරණ ගැනීමේ බලය; සමාගමේ වැදගත්ම වේතනයක ප්‍රතිලාභය.

මෙම සමුච්චිත නිර්ණායකවලින් ගම්‍ය වන්නේ සමාගමේ කළමනාකරණයට සහභාගී වන විධායකයින් පමණක් මෙම ගණයට වැටෙන බවයි.

සේවකයාගේ තත්වය පිළිබඳ ආරවුලක් ඇති වුවහොත්, විනිසුරුවන් විශේෂයෙන් මෙම නිර්ණායක 3 ඒකාබද්ධ කරනවාදැයි පරීක්ෂා කරනු ඇත.

ජ්‍යෙෂ් executive විධායක: සමුච්චිත නිර්ණායක 3 ක්

කැසේෂන් අධිකරණය විසින් තීන්දු කරන ලද නඩුවේදී, පරිපාලන හා මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂක ලෙස බඳවා ගත් සේවකයෙකු බරපතල විෂමාචාරයක් හේතුවෙන් සේවයෙන් පහ කරනු ලැබීය. ඇය යුක්තිය සඳහා විවිධ ඉල්ලීම් යොමු කළාය, විශේෂයෙන් ඇයට ජ්‍යෙෂ් executive විධායක නිලධාරියෙකුගේ තත්ත්වයක් නොමැති බව සොයා ගැනීමටත්, වැටුප් මතක් කිරීමක් සඳහා ඇයගේ ඉල්ලීම් පිළිගත හැකි බව ප්‍රකාශ කිරීමටත්.

එබැවින් විනිසුරුවරුන් විසින් සේවකයා විසින් ඉටු කරන ලද සත්‍ය කාර්යයන් තහවුරු කරන ලදී.

ඇය සේවය කළ සංගමයෙන් ඉහළම වැටුපක් ලැබුවාය.

ඇයට සාමාන්‍යාධිකාරීවරයාගේ බල දූත පිරිසක් සිටියහ.

නමුත් ගැටලුව වූයේ ඔහුගේ කාලසටහන සංවිධානය කිරීමයි. ඇය සැබෑ ස්වාධීනත්වයක් භුක්ති වින්දේ නැත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඇය විය