සයිබර් තර්ජනයේ යලි හිස ඔසවමින් සිටින විට, සංවිධාන, සමාගම් සහ ආයතන පරිගණක ප්‍රහාරයකදී මුහුණ දීමට සූදානම් විය යුතු අතර ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පවත්වා ගැනීමට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඉගෙන ගත යුතුය. ANSSI විසින් සයිබර් අර්බුද කළමනාකරණය පියවරෙන් පියවර අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා අනුපූරක මාර්ගෝපදේශ තුනක් ඉදිරිපත් කරන අතර එමඟින් තීරණ ගැනීම පහසු කරයි.