අධ්යාපනික වියදම් සම්බන්ධයෙන්, සේවකයා තම පුහුණු පාඨමාලාවට මුදල් යෙදවීමට හැකි වන පරිදි ඔහුගේ පුද්ගලික පුහුණු ගිණුමේ (CPF) ලියාපදිංචි කර ඇති අයිතිවාසිකම් බලමුලු ගන්වයි. CPF (OPCO, සේවා යෝජකයා, පළාත් පාලන ආයතන, ආදිය) මත ගෙවීම් කිරීමට බලයලත් අරමුදල් සපයන්නන් විසින් Transitions Pro වෙත ගෙවනු ලබන අතිරේක මූල්‍යකරණයෙන් ද ඔහුට ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකිය. මෙම සන්දර්භය තුළ, සංක්‍රාන්ති ප්‍රෝ අධ්‍යාපන වියදම් දරයි. ඔවුන් යම් යම් කොන්දේසි යටතේ ප්‍රවාහන, ආහාර සහ නවාතැන් වියදම් වලින් සමන්විත අනුපූරක වියදම් ද ආවරණය කරයි. වෘත්තීය වැළැක්වීමේ ගිණුම (C2P) යටතේ ලකුණු ලබාගෙන ඇති සේවකයින් සඳහා, ඔවුන්ගේ වෘත්තීය පුහුණු ගිණුම ඉහළ නැංවීමට මෙම ලකුණු භාවිතා කළ හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා, ඔබට පහත වෙබ් අඩවියෙන් උපදෙස් ලබා ගත හැක https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

වැටුප් සම්බන්ධයෙන්, සංක්‍රාන්ති ප්‍රෝ විසින් සේවකයාගේ පුහුණු පාඨමාලාව තුළ සේවකයාගේ වේතනය මෙන්ම ඊට අදාළ සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්වයන් සහ නෛතික සහ ගිවිසුම් ගාස්තු ආවරණය කරයි. මෙම වේතනය සේවායෝජකයා විසින් සේවකයාට ගෙවනු ලැබේ, නිසි සංක්‍රාන්ති ප්‍රෝ විසින් ප්‍රතිපූරණය කිරීමට පෙර.
සේවක සංඛ්‍යාව 50 ට අඩු සමාගම්වල, සේවායෝජකයා ඔහුගේ ඉල්ලීම පරිදි ගෙවන ලද වේතන ප්‍රතිපූරණයෙන් සහ අත්තිකාරම් ආකාරයෙන් නෛතික හා සාම්ප්‍රදායික සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්වයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබයි.