අද වන විට රැකියා ස්ථානයේ පුහුණුව තාක්‍ෂණික හා චර්යාත්මක යන දෙඅංශයෙන්ම දැනුම ලබා ගැනීම විධිමත් කරයි.

මුල් අඩවියේ ලිපිය දිගටම කියවන්න

කියවන්න  Office 365 භාවිතා කරන්නේ ඇයි?