මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

Chaque situation RH étant différente, bien souvent vous vous demandez : par quoi commencer, qui contacter, sous quel délai, quels documents remplir, etc. Et si toutes ces questions n’étaient qu’un mauvais souvenir ?

රෙගුලාසි ප්‍රගුණ කරන්න, ඔබේ ක්‍රියා පටිපාටි සුරක්ෂිත කර විධිමත් කරන්න

Gérer le personnel ACTIV vous apporte une vision globale de la situation pour faciliter votre quotidien : les fiches pratiques documentaires alliées aux procédures interactives de l’outil Lumio vous permettent de réagir de manière adaptée à n’importe quelle situation RH et de formaliser les démarches associées. Vous obtenez rapidement les réponses adaptées à votre situation.

පුද්ගල කළමනාකරණයේ සෑම විෂයයක් සඳහාම, කළමනාකරණය කරන්න ACTIV විසින් විෂයය සම්පූර්ණයෙන් වටහා ගැනීම සඳහා සියලු නියාමන තොරතුරු පැහැදිලි භාෂාවෙන් සපයයි. තත්වයේ විශේෂතා (සේවක ආරක්‍ෂිත හෝ නැත, කොන්ත්‍රාත් වර්ගය, ජ්‍යෙෂ් ity ත්වය, සමාගමේ ප්‍රමාණය ආදිය) සැලකිල්ලට ගනිමින් අන්තර්ක්‍රියාකාරී ලුමියෝ ක්‍රියා පටිපාටි සමඟ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරේදී සහාය ලබා දීමෙන් විසඳුම තවදුරටත් ඉදිරියට යයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, විධිමත් කිරීම අවශ්‍ය වූ විට, පුද්ගලීකරණය කළ ලේඛන ස්වයංක්‍රීයව ජනනය වේ.

කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය ACTIV ඔබට සාමූහික ගිවිසුමක් ද ලබා දෙන අතර අවසානයේ සේවක තොරතුරු මෙන්ම ක්‍රියා පටිපාටි ද කේන්ද්‍රගත කරන ගබඩා ඉඩක් සහ

කියවන්න  නොමිලේ: කැන්වාව සොයා ගන්න