“පොදු තත්ත්‍වයේ පින්තූරය” සමඟින් - රයින් නදිය දෙපස හවුල් සයිබර් තර්ජනය පිළිබඳ ප්‍රංශ-ජර්මානු වාර්තාවක් - ANSSI සහ BSI ransomware හි වර්ධනය වන තර්ජනය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් සපයන අතර ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන අවදානම් සහ අභියෝග පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම. සමාගම් සහ ආයතන සඳහා.