Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • Vyučujte s prihliadnutím na kognitívne obmedzenia študentov.
  • Učte spôsobom, ktorý podporuje dlhodobé uchovanie pamäte.
  • Identifikujte determinanty rušivého správania.
  • Nastavte stratégiu riadenia správania študentov.
  • Identifikujte postupy, ktoré ovplyvňujú motiváciu študentov.
  • Podporujte vnútornú motiváciu, sebareguláciu učenia a rozvíjajte metakognitívne stratégie u svojich študentov.

Popis

Tento Mooc má za cieľ dokončiť školenie v psychológii učiteľov. Zahŕňa 3 veľmi špecifické témy, ktoré sú obe veľmi dobre pochopené vďaka desaťročiam výskumu v psychológii a ktoré sú pre učiteľov absolútne kľúčové:

  • Pamäť
  • Správanie
  • motivácia.

Tieto 3 predmety boli vybrané pre ich vnútornú dôležitosť a pre ich prierezový záujem: sú dôležité vo všetkých predmetoch a na všetkých stupňoch vzdelávania, od materských škôl po vysokoškolské vzdelávanie. Týkajú sa 100% učiteľov.