• opísať základné fluviálne mechanizmy a vypočítať pomery prúdenia v riekach (predpovedanie prietokov, výpočet hĺbok vody) aspoň približnými metódami,
  • položiť problémy správne: ohrozenie rieky, ohrozenie, ktoré rieka predstavuje pre miestnych obyvateľov (najmä riziko záplav)
  • získajte väčšiu autonómiu a kreativitu vďaka lepšiemu pochopeniu vášho pracovného kontextu.

Nadväznosť na kurz a vydanie certifikátov je bezplatné

Popis

Tento kurz sa zameriava na dynamiku spravovaných riek z príkladov terénu osvedčeného záujmu pre južné aj severné krajiny (Benin, Francúzsko, Mexiko, Vietnam atď.).
Mal by vám umožniť zdokonaliť a obohatiť si vedomosti v oblastiach hydrológie a kvality vody, hydrauliky a geomorfológie fluviálnych vôd, aplikovaných v manažmente riek.
Ponúka metodické a technické know-how na hodnotenie stavu vodných tokov a zvažovanie zásahov, ktoré je možné preniesť do rôznych prostredí na severe aj na juhu.