Nariadenie z 21. augusta 2019 objasnilo postupy implementácie Pro-A tak, že požaduje, aby sociálni partneri rokovali na úrovni profesionálnych odvetví dohôd, ktoré určujú certifikácie oprávnené pre tento systém.
Po uzavretí sa tieto dohody predložia Generálnemu riaditeľstvu práce, ktoré potom pokračuje ich predĺžením vydaním dekrétu uverejneného v úradnom vestníku.

Pripomíname, že toto rozšírenie podlieha dodržiavaniu kritérií potvrdzujúcich významnú zmenu činnosti v príslušnom sektore. Administratíva tiež berie do úvahy riziko zastarania zručností zamestnancov.
V závislosti na ustanoveniach dojednaných na úrovni pobočky je na Uniformation, aby pokryla všetky alebo časť nákladov na vzdelávanie, ako aj náklady na dopravu a ubytovanie, ktoré vzniknú v rámci Pro-A, na základe paušálna suma. Ak to umožňuje pobočková dohoda predĺžená ministerstvom práce, môže OPCO do svojho krytia zahrnúť odmeny a zákonné a zmluvné sociálne odvody zamestnancov v rozsahu hodinovej minimálnej mzdy.

Poznámka: Ak sa školenie koná v pracovnom čase, spoločnosť je povinná udržiavať ...