Chikamu: Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura

vachizvitakudza

muturikiri

Zvashandiswa huru kugutsikana