Kunda kutya kwako

Mu "Kusarudza Ushingi," Ryan Holiday anotikurudzira kutarisana nekutya kwedu uye kugashira ushingi sechinhu chakakosha chekuvapo kwedu. Iri bhuku, rakanyura muuchenjeri hwakadzama uye maonero akasiyana, rinotikurudzira kuti tibve munzvimbo yedu yekunyaradza uye kugamuchira kusava nechokwadi. Munyori anoenzanisira nharo dzake achishandisa mienzaniso yevanhu vakaratidza ushingi mukutarisana nenhamo.

Zororo rinotikoka kuti titarise ushingi kwete chete sehunhu hunoyemurika, asiwo sechinhu chinodiwa ziva kugona kwedu. Inosimbisa kukosha kwekugadzirisa kutya kwedu, kungave kudiki kana kukuru, uye kutora matanho akasimba ekukunda. Kuita uku, kunyangwe kwakaoma, chikamu chakakosha cherwendo kuenda kubudiriro yemunhu uye kuzviziva.

Munyori anotizve hushingi hazvirevi kushaya kutya, asi kuti kugona kutarisana nekutya uye kuramba uchienda mberi. Anotiyeuchidza kuti ushingi unyanzvi hunogona kukudziridzwa uye kukudziridzwa nokufamba kwenguva uye nenhamburiko.

Zororo rinopa maturusi anoshanda uye matekiniki ekukudziridza ushingi muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Anosimbisa kukosha kwekutora njodzi dzakaverengerwa, kubvuma kukundikana sechinhu chinobvira uye kudzidza kubva mukukanganisa kwedu.

Mu "Sarudzo Yeushingi", Zororo rinopa chiono chinokurudzira cheushingi uye simba remukati. Zvinotiyeuchidza kuti chiito chese cheushingi, chikuru kana chidiki, chinotiswededza pedyo nemunhu watinoda kuva. Munyika inowanzozara nekutya uye kusava nechokwadi, bhuku rino rinoshanda sechiyeuchidzo chakasimba chekukosha kweushingi uye kusimba.

Kukosha Kwekuvimbika

Chimwe chinhu chinokosha chinotaurwa mu“Sarudzo Yeushingi” kukosha kwokuperera. Munyori, Ryan Holiday, anoti ushingi hwechokwadi huri mukuchengetedza kuvimbika mumamiriro ese ezvinhu.

Zororo rinopikisa kuti kuvimbika haisi nyaya yehutsika kana tsika, asi chimiro cheushingi pachacho. Kuvimbika kunoda ushingi hwokuramba wakatendeka kunheyo dzomunhu, kunyange apo zvakaoma kana kuti zvisingafarirwi. Anotaura kuti vanhu vanoratidza kuperera vanowanzova vaya vane ushingi hwechokwadi.

Munyori anosimbirira kuti kuvimbika chinhu chakakosha chatinofanira kukoshesa nekudzivirira. Anokurudzira vaverengi kurarama maererano nezvavanokoshesa, kunyange kana zvichireva kusangana nematambudziko kana kusekwa. Kuchengeta kuvimbika kwedu, kunyangwe takatarisana nematambudziko makuru, chiito chechokwadi cheushingi, akadaro.

Zororo rinotipa mienzaniso yevanhu vakaratidza kuvimbika pasinei nematambudziko avakasangana nawo. Nyaya idzi dzinoratidza kuti kuvimbika kunogona sei kuve chiedza munguva dzerima, kutungamirira zviito zvedu nekuita kwedu sarudzo.

Pakupedzisira, “Kusarudza Ushingi” kunotikurudzira kuti tisambokanganisa kuperera kwedu. Nokuita izvi, tinokudziridza ushingi uye tinova vanhu vakasimba, vakasimba uye vane ruzivo rwakanyanya. Kuvimbika noushingi zvinofambidzana, uye Zororo rinotiyeuchidza kuti mumwe nomumwe wedu ane mano okuratidzira mavara ose ari maviri.

Kushinga mumatambudziko

Mu "Sarudzo Yeushingi", Zororo rinokurukurawo pfungwa yeushingi mukutarisana nenhamo. Anoramba achiti ndimo munguva dzakaoma zvikuru umo ushingi hwedu hwechokwadi hunoziviswa.

Zororo rinotikoka kuti tione nhamo kwete semhinganidzo, asi semukana wekukura nekudzidza. Anotaura kuti, mukutarisana nenhamo, tine chisarudzo pakati pokuzvirega timene kukurirwa norutyo kana kuti kusimuka ndokuratidzira ushingi. Sarudzo iyi, anodaro, inosarudza kuti tiri vanaani uye mararamiro atinoita.

Anoongorora pfungwa yekusimba, achipikisa kuti ushingi hausi kunyanya kusavapo kwekutya, asi kukwanisa kuenderera mberi pasinei nazvo. Nekukudziridza kusimba, tinokudziridza ushingi hwekutarisana nedambudziko ripi neripi, uye kushandura matambudziko kuva mikana yekukura kwemunhu.

Zororo rinoshandisa mienzaniso yakasiyana-siyana yenhoroondo kuratidza pfungwa idzi, kuratidza kuti vatungamiri vakuru vakashandisa sei dambudziko sedanho rekukwira kuhukuru. Inotiyeuchidza kuti ushingi unhu hunogona kusakurirwa uye kusimbiswa kuburikidza nekudzidzira uye kutsunga.

Pakupedzisira, "Sarudzo Yeushingi" chiyeuchidzo chakasimba chesimba remukati rinogara mukati meumwe neumwe wedu. Anotikurudzira kugamuchira nhamo, kuratidza kuvimbika, uye kusarudza ushingi pasinei nemamiriro ezvinhu. Anotipa maonero anokurudzira uye anodenha kuti zvinorevei chaizvo kuva noushingi.

Hezvino zvitsauko zvekutanga zvebhuku zvekuteerera kuti uzvizive nepfungwa yemunyori. Chokwadi ndinogona kungokupa zano kuti uverenge bhuku rose kana zvichiita.