Print Friendly, PDF & Email

Mune zvese zviri zviviri mhuri nenzvimbo yehunyanzvi, kuziva kuteerera kunoita kuti zvikwanisike kugadzirisa kana kudzivirira matambudziko mazhinji uye kunyaradza mamiriro mazhinji. Ichi ndicho chikonzero nei munhu wese achifanira kudzidza kuteerera kune mumwe kuti anyatsonzwisisa zvavari kutaura, nechinangwa chekutaurirana kunovaka. Unyanzvi hwakadaro hausi hwokuzvarwa, zvisinei, hunowanikwa nekudzidzira. Sei uye nei kuteerera zvinobudirira? Heano mhinduro.

Chii chaunoteerera?

 Shuma uye taura zvishomanana

Kuteerera kunoreva kutanga uye kunyanya kuve wakanyarara uye kurega mumwe munhu achitaura ivo pachavo kana kutaura zvavanofunga pamusoro pemamiriro ezvinhu. Saka iwe unofanira kungwarira kuti urege kumugura nokumuudza mamiriro akafanana akawana munguva ichangopfuura kana zvimwe zvakafanana. Chaizvoizvo, hazvisi pamusoro pako, ndezvemunhu. Uyezve, kana mumwe munhu achida kutaura newe, hazviwanzokunzwa iwe uchitaura pamusoro pako. Zvaanotsvaka ndezvekuteerera, saka regai ataure kana iwe wabvumirana kumuteerera.

Ramba wakanyanyisa pamunhu uye zvavanotaura

Kuteerera kuri kuramba uchiisa pfungwa kune munhu uye zvavanotaura. Izvozvo zvinoreva, usafungisisa pamusoro pezvauchazogona kupindura, asi tanga kuedza kunzwisisa zviri mumamiriro ake ezvinhu. Kunyatsoteerera nzeve ndiyo nzira chete yokumubatsira, izvo zvinoita kuti iwe ukanganwe zvaunofunga kuti zvive nani kuisa pfungwa dzake pane zviri nani. Saka, usazvidya mwoyo pamusoro pezvaunogona kupindura, tarisa kutanga pane zvaanokuudza.

VERENGA  mafungiro

Ramba uine neutari

Kukwanisa kuteerera kunorevawo kutarisa zvinyararire uye zvinyararire pane mumwe munhu paanotaura pasina kuedza kutonga kana kumutonga. Zvechokwadi, kana mafungiro ako akaratidzira zvakasiyana, zvinogona kureva kumudzidzisi wako kuti inokugumbura uye ichapedza nguva yekugadzirisa kana hurukuro. Chero chii chinogona kuva chinangwa chekupedzisira chekupedzisira, ihwo hunoita basa rakarasika, nokuti mumwe wacho haafaniri kutaurira zvakare kana kudzorera.

Chinangwa chekuteerera zvakakwana ndechokukwanisa kugovana kana kugoverana pfungwa nemunhu kuitira kuti uwane mhinduro kana chinogadzirisa chinetso chinokuunza pamwe chete. Kuramba usina kwaunoita uye chinangwa kunokubvumira kutora danho rakakura pakugadzirisa matambudziko nekupa mazano anobatsira sezvaunoda.

Bvunza mibvunzo yakarurama

Kuti usvikire kumucheto wechinetso, unoda kubvunza mibvunzo yakarurama. Izvi zvinoshanda kana iri gwaro rebvunzurudzo yebasa, zvikonzero zvekusavapo kubva kubasa kana zvimwe. Nokuvabvunza zvakananga, unonyatsogona kukwanisa kupindura mhinduro dzakarurama, izvo zvinokubvumira kuti uwane tsananguro panyaya yacho. Nokudaro, kana mumvuri uchiripo, iwe uchazviziva pakarepo uye uwane ruzivo rwakanaka.

Usatonga munhu wacho

Sezvakatsanangurwa kare, usatonga chero munhu wacho, asi ramba uine chinangwa, kuitira kuti uite zviratidzo, kutarisa uye kutaura kwemashoko anokweretesa kune iyo inodzivisa zvinetso. Iyi mafungiro inonyanya kukurudzirwa mukana wekupesana pakati pevatongi vakawanda kana zvimwe. Izvi zvinoreva kuti hausi kutora nhengo uye kuti uri kungoedza kuwana chinhu chakanakisisa chaunogona kuita kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu.

VERENGA  Kutsoropodza kunogadzirisa kuitora, kuigamuchira.

Iva nechido kune izvo mumwe munhu ari kutaura

Iwe unofanirwawo kuva nechido kune izvo munhu ari kutaura. Zvechokwadi, hazvigoni kuvimbiswa kana iwe usingaratidze zviratidzo zvekuona uye zvemashoko zvinoratidza kuti iwe unobhadhara iwe wose. Somuenzaniso, chengetedza musoro wake nguva nenguva kuti amukurudzire kuti arambe achitsanangurwa kana kuti aratidze kuti unobvumirana nezvaanotaura. Kana iwe ukawana zvakaoma kana ukaita unyanzvi unoda unyanzvi hwokuteerera, unofanira kudzidzisa nekuita maitiro.

Usapa mazano

Mune mamwe mamiriro ezvinhu, kana mumwe munhu asingabvunzi mazano, usavapa chero mazano. Zvichida kuti iye ari kungotarisa anoteerera uye anonzwira nzeve nzeve, kungozvigadzirisa pabasa rake guru. Kana akanyunyuti pamusoro pako kana kuti zvaunofunga, rega ataure uye asatora bhegi rake sezvavanotaura. Paanenge apedza kutaura, edza kumutsanangurira zvinhu zvinyararire uye uise pfungwa dzose dzinokosha pane zvakajeka.

Saka, iye achaziva kuti unomuteerera chaizvo uye kuti haazofanira kugara achidzokorora chimwe chinhu kana zvikwangwani.

Kuva netsitsi

Pasina kubvumirana nemutauriri wako, unogona kuiteerera, asi panzvimbo pokuramba, iwe unogona kuona mamiriro acho kubva pakuona kwako. Nokuenderera mberi saizvozvo, iwe une chokwadi kuti unonzwisisa zviri nani uye kutora imwe pfungwa maonero ako. Pasina kubvuma izvo mumwe munhu anofunga kana kuti, unogona tora mafungire akanaka pamberi pake kuti anyarare mamiriro acho ezvinhu.

VERENGA  Kuvandudza Kutaurirana Kwaunenge Uchinyanya Kuita Pabasa

Zvisinei, kuteerera hakurevi kuvapo kana kusakwaniki panguva ipi zvayo

Zvisinei, zvimwe zviitiko zvinosiyana nemutemo. Zvamazvirokwazvo, kunyange zvazvo kuri ruzivo kana kuti chimiro chokuwirirana navamwe, kuva nouyu mano okuteerera hakufaniri kuvhiringidzwa nokuvhozhokera kana kuti kusava nehanya.

Usarega vamwe vachikubata

Usateerera nokuda kwokutya kusava nehanya kana rudo zvakakwana. Zvechokwadi, hazvibviri kuti iwe unzwe kune umwe neumwe uye kuedza kugadzirisa zvinetso zvose uye zvinogona kuitika iwe pachako. Iwe unofanirwa kusiyanisa pakati pekuteerera kwechinangwa nekuteerera kwekuzviisa pasi, izvo zvingakuita iwe sechipupuriro chichayamwa zvose zvinoshushikana nevamwe vako pasina kunyatsokwanisa kugadzirisa chero upi zvake wavo.

Usanzwa zvinotaurwa

Hunhu hwakapesana hungave kunyepedzera kuteerera, vamwe vanhu havanyatso kuterera kune zvavanoudzwa. Shungu dzavo chete kugona kupa nharo, pasina kuteerera kune izvo mumwe anoda chaizvo kuziva. Saka ivo havana hanya nezveavo vasingashande senge ivo uye vasingatombonetseke kunyepedzera kuva nehanya navo nguva zhinji.

Pakati pepakati pezvinhu zviviri zvakanyanyisa ndezvekuva netsitsi kunze kwekunge usakanganiswa nevanhu vane nguva dzose yekupa mhosva vamwe kana kuva kure.