CRPE (për marrëveshje për riedukim profesional në kompani) është një trajnim praktik dhe me tutor, i cili mund të plotësohet me trajnim profesional dhe në përfundim të të cilit punonjësi jo vetëm ka aftësi të reja, por edhe përvojën e një pune të re.

Ai vendoset në fund të një ndalese pune dhe zyrtarizohet në formën e një marrëveshjeje të lidhur ndërmjet punëmarrësit, punëdhënësit dhe fondit të sigurimit shëndetësor parësor (ose fondit të përgjithshëm të sigurimeve shoqërore) dhe një ndryshimi në kontratën e punës të nënshkruar nga punonjësi.

Në varësi të rastit, shërbimi social i sigurimeve shëndetësore ose shërbimi i shëndetit dhe parandalimit në punë mund të koordinojë procedurat me punëmarrësin, punëdhënësin e tij, mjekun e punës dhe Cap emploi ose Comète France.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bazat e kursit fillestar të marketingut celular