Gjyqi i mbikëqyrur u drejtohet punonjësve, përfshirë pensionistët e aftësisë së kufizuar jashtë punës, duke përfshirë praktikantët, punëtorët e përkohshëm dhe kursantët e formimit profesional.
Duhet të theksohet se prova e mbikëqyrur është e hapur edhe për punonjësit që janë kthyer në punë me kohë të pjesshme për arsye terapeutike ose në punë të përshtatur ose me kohë të pjesshme.