Një CRPE mund të kryhet në kompaninë e punonjësit ose në një kompani tjetër. Në të dyja rastet, zbatimi i CRPE është subjekt i:

e një Konventa firmosur nga punëmarrësi, punëdhënësi i tij dhe nga fondi i sigurimit shëndetësor parësor ose nga fondi i përgjithshëm i sigurimeve shoqërore, sipas rastit;
Dhe a shtesa në kontratën e punës nënshkruar nga punonjësi.

Marrëveshja transmetohet nga fondi i sigurimeve shëndetësore parësore ose nga fondi i përgjithshëm i sigurimeve shoqërore, sipas rastit, për informacion në drejtorinë rajonale për ekonominë, punësimin, punën dhe solidaritetin (DREETS).

Informacioni i mëposhtëm përfshihet në marrëveshjen e rikualifikimit profesional të kompanisë:

Le shumën e kompensimit i paguhet punonjësit. Ky shpërblim nuk mund të jetë më i vogël se shpërblimi i punonjësit para ndalimit që i paraprin CRPE;
La pjesa e shpërblimit të ngarkuar nga punëdhënësi (ose nga kompania pritëse në varësi të faktit nëse CRPE kryhet brenda kompanisë së punonjësit ose në një kompani tjetër);
La pjesë e shpërblimit të mbuluar nga CPAM ose CGSS në varësi të rastit. Shuma