Ekzistojnë dy lloje të aktivitetit të pjesshëm me nivele të ndryshme të mbështetjes për trajnim:

Aktiviteti i pjesshëm (AP): Mbështetja e FNE bazohet në 70% të kostove arsimore (dhe jo më 100% siç ishte rasti deri më 31/10/2020). Aktiviteti i pjesshëm afatgjatë (APLD): Mbështetja e FNE bazohet në 80% të kostove arsimore me një tavan të vendosur në 6000 euro mesatarisht për punonjës dhe në vit (d.m.th. 4800 euro duke zbatuar 80%) .

Në të dyja situatat, kostot shtesë si akomodimi, ushqimi dhe shpenzimet e transportit mund të mbulohen në bazë të një tarife fikse prej 2,00 € pa tatimin (2,40 € përfshirë taksat) për çdo orë trajnimi. ballë për ballë, e vërtetuar nga një certifikatën e përfundimit pa ndonjë formë tjetër arsyetimi (këto kosto duhet të tregohen kur kërkohet pagesa).
Shpenzimet e shpërblimit të financuara tashmë nga aktiviteti i pjesshëm përjashtohen gjithmonë.

I RI : Nga data 1 Nëntor, për çdo trajnim që fillon përpara Marsit 2021, Uniformacioni do të mbajë pjesën e mbetur të pagueshme nga punëdhënësi.

Mbështetja përfshin vetëm periudhat e trajnimit të përfunduara gjatë aktivitetit të pjesshëm.

Në rast se…

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Ushtroni mendimin tuaj kritik