A duhet të paguaj dëmshpërblimin e përfundimit të punonjësit në CDD, marrëdhëniet kontraktuale të të cilit vazhdojnë pas nënshkrimit të një CDI? Po sikur të jetë gjykata industriale që urdhëroi riklasifikimin e CDD në CDI?

CDD: premia e pasigurisë

Punonjësi në një kontratë me afat të caktuar (CDD) përfiton, kur kontrata përfundon, nga një dëmshpërblim në fund të kontratës, i njohur më shpesh si "dëmshpërblim i pasigurisë". Ajo ka për qëllim të kompensojë pasigurinë e situatës (Kodi i Punës, neni L. 1243-8).

Kjo është e barabartë me 10% të shpërblimit të përgjithshëm bruto të paguar gjatë kontratës. Kjo përqindje mund të kufizohet në 6% nga një provizion kontraktual, në veçanti, për qasjen e privilegjuar në trajnimin profesional. Ajo paguhet në fund të kontratës, në të njëjtën kohë me pagën e fundit.

Sipas nenit L. 1243-8 të Kodit të Punës, dëmshpërblimi i pasigurisë, i cili kompenson për punonjësin situatën në të cilën ai është vendosur për shkak të kontratës së tij me afat të caktuar, nuk është për shkak të marrëdhënies kontraktuale që vazhdon në bazë të një kontrate me kohëzgjatje të pacaktuar.

Kështu, nëse kontrata me afat të caktuar vazhdon menjëherë në