Cilësia e një laboratori konsiderohet aftësia e tij për të ofruar rezultate të sakta, të besueshme në kohën e duhur dhe me koston më të mirë, në mënyrë që mjekët të mund të përcaktojnë trajtimin e duhur për pacientët. Për të arritur këtë objektiv, është i nevojshëm zbatimi i një Sistemi të Menaxhimit të Cilësisë. Kjo qasje e përmirësimit të vazhdueshëm rezulton në aplikimin e një organizate që bën të mundur arritjen e kënaqësisë së përdoruesve të laboratorit dhe përputhjen me kërkesat.

MOOC "Menaxhimi i cilësisë në një laborator të biologjisë mjekësore" synon:

  • Të ndërgjegjësohet i gjithë stafi i laboratorit për sfidat e menaxhimit të cilësisë,
  • Kuptoni funksionimin e brendshëm të standardit ISO15189,
  • Kuptoni metodat dhe mjetet për ngritjen e një sistemi të menaxhimit të cilësisë.

Në këtë trajnim do të diskutohen bazat e cilësisë dhe do të shqyrtohet implikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë në të gjitha proceset e zbatuara në laborator me ndihmën e videove mësimore. Përveç këtyre burimeve, reagimet nga aktorët nga laboratorët që kanë zbatuar një sistem të menaxhimit të cilësisë do të shërbejnë si dëshmi për të fituar një kuptim konkret të zbatimit të kësaj qasjeje, veçanërisht në një kontekst të vendeve në zhvillim, si Haiti, Laosi dhe Mali.