Intervista paraprake: përkufizimi

Para se të konsideroni një pushim nga puna, duhet të ftoni punonjësin në një intervistë paraprake.

Qëllimi i kësaj interviste paraprake është që t'ju lejojë të dialogoni me punonjësin:

paraqitni arsyet që ju shtyjnë të merrni parasysh shkarkimin e tij; merrni shpjegimet e tyre (Kodi i Punës, neni L. 1232-3).

Mos harroni të tregoni, në letrën e ftesës, se punonjësi mund të ndihmohet:

një person i zgjedhur nga stafi i kompanisë ose një këshilltar në një listë të hartuar nga prefekti, nëse kompania nuk ka përfaqësues të stafit.

Për modelet e tjera të lidhura me procedurën e pushimit nga puna (njoftimi i pushimit nga puna), Editions Tissot rekomandon dokumentacionin e tyre "Modele të komentuara për menaxhimin e personelit".

Intervistë paraprake: ndihmë e brendshme

Oui, si punëdhënës, ju mund të ndihmoheni gjatë kësaj interviste nga një person nga kompania.

Por kini kujdes, ky person duhet të jetë i domosdoshëm i përket kompanisë. Ju nuk mund të zgjidhni një person nga jashtë, për shembull:

një punonjës i grupit të cilit i përket kompania juaj; aksioner i kompanisë; një avokat ose përmbarues.

Prania e një zyrtari gjyqësor, madje ...