Një automjet i ndërmarrjes duhet të drejtohet nga një person kompetent që mban licencën e duhur.

Prandaj, së pari duhet të interesoheni për lejet e drejtimit të shoferëve tuaj. Kur caktoni automjetin, kontrolloni që punonjësi të ketë leje drejtimi dhe se është i përshtatshëm për automjetin e besuar.

Ky kontroll duhet të kryhet rregullisht gjatë ekzekutimit të kontratës së punës. Në të vërtetë, leja e drejtimit e një punonjësi mund të tërhiqet ose pezullohet pas shkeljeve të Kodit të Autostradës.

Nuk, prandaj nuk mund të pyesni një punonjës numrin e pikëve të mbajtura në lejen e tij të drejtimit. Këto janë të dhëna personale që nuk mund t'i përdorni.

Për t'iu përgjigjur pyetjeve të punonjësve tuaj në lidhje me transportin (pagesa për udhëtime pune, riparime në një automjet personal të përdorur për udhëtime biznesi, etj.), Editions Tissot ju ofron broshurën "Të drejtat dhe detyrat e punonjësve në çështjet e de transport ”i cili ju lejon të informoni punonjësit për rregullat e ndryshme që zbatohen për transportin. Ju gjithashtu përfitoni nga 7 modele dokumentesh:

certifikata e përdorimit të transportit publik; shkalla tatimore e ...