Punëtori juaj i ri nën moshën 18 vjeç zë një pozicion specifik në kompani.

Ai mban një kontratë pune të pacaktuar. Ai nuk ka përvojë profesionale në industrinë tuaj.

Dhe ai nuk është as praktikant dhe as nxënës.

Oui, në mungesë të dispozitave më të favorshme kontraktuale, shpërblimi i tij mund të jetë më i ulët se paga minimale. Por kujdes, kjo është shumë e përshtatur nga Kodi i Punës.

Ju mund të praktikoni zbritjet e mëposhtme për pagën minimale:

para 17 vjeç: 20%; nga 17 në 18 vjeç: 10%.

Paga minimale 2021 më 1 janar është caktuar në 10,25 euro bruto në orë, d.m.th. një pagë minimale minimale e ulur me:

8,20 euro për të rinjtë nën 17 vjeç; 9,23 euro për të rinjtë e moshës 17 deri 18 vjeç.

Shtesa pushon të jetë e zbatueshme kur punëtori i ri ka të paktën 6 muaj praktikë profesionale në degën e veprimtarisë së cilës i përket (Kodi i Punës, neni D. 3231-3).

Për të zbuluar shumat e ndryshme të pagës minimale të vitit 2021, të zbatueshme për punëtorët nën 18 vjeç, praktikantët dhe punonjësit e tjerë, Editions Tissot ju ofron një skedar të dedikuar posaçërisht:

Për më shumë detaje mbi përdorimin e