Shkarkimi nga puna: përkufizimi

Ekzistojnë dy forma të pushimit nga puna:

pushime nga puna disiplinore; pushimi nga puna në konservator.

Shkarkimi disiplinor është një sanksion disiplinor. Kontrata e punës pezullohet për disa ditë. Punonjësi nuk vjen në punë dhe ai nuk paguhet.

Në një situatë të tillë, pushimi nga puna duhet të përfshijë një datë fillimi dhe mbarimi.

Shkarkimi mbrojtës lejon një pezullim të menjëhershëm të kontratës së punës në pritje të një sanksioni përfundimtar, procedura e së cilës kërkon një kohë të caktuar.

Shkarkimi i Konservatorit i ndjekur nga një pushim disiplinor

Shkarkimi i konservatorit mund të rezultojë në:

marrja e një sanksioni të lehtë pas shpjegimeve bindëse nga punonjësi për sjelljen e tij të gabuar (paralajmërim, etj.) ose madje edhe pa sanksione; një transformim në një pushim disiplinor (jo domosdoshmërisht me një kohëzgjatje ekuivalente); marrja e një sanksioni më të rëndë: transferim disiplinor, ulje në detyrë, apo edhe pushim nga puna.

Oui, ju mund ta ktheni një pushim nga puna në konservator në një pushim disiplinor.

Ju mund të vendosni të shpallni një pushim disiplinor si një sanksion ndërsa punonjësi u vendos në

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Përgatitja për të gjithë: guxoni dhe keni sukses